Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nước lên phổ phát tần số tổng quang học (SFG) của D-Glucose

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38993Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nước lên phổ phát tần số tổng quang học (SFG) của D-Glucose

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38993