Sóng Rayleigh trong mô hình hai lớp thuần nhất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39045Sóng Rayleigh trong mô hình hai lớp thuần nhất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39045