Lịch sử phát triển trầm tích Holocen khu vực Trà Vinh trong mối quan hệ với sự dao động mực nước biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39053Lịch sử phát triển trầm tích Holocen khu vực Trà Vinh trong mối quan hệ với sự dao động mực nước biển

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39053