Tổng hợp và nghiên cứu tính chất Compozit Titan Dioxit - Polianilin - Cacbon Nano tubes định hướng làm vật liệu nguồn điện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39097Tổng hợp và nghiên cứu tính chất Compozit Titan Dioxit - Polianilin - Cacbon Nano tubes định hướng làm vật liệu nguồn điện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39097