Phép biến đổi Laplace rời rạc với phương trình sai phân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39134Phép biến đổi Laplace rời rạc với phương trình sai phân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39134