Xây dựng hệ thống phân tích cú pháp – ngữ nghĩa tiếng Việt với công cụ Tulipa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39136Xây dựng hệ thống phân tích cú pháp – ngữ nghĩa tiếng Việt với công cụ Tulipa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39136