Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 : Luận văn ThS. Quản lý đất đai: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39164Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng sử dụng đất huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 : Luận văn ThS. Quản lý đất đai: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39164