Phân lập và nghiên cứu đặc tính nấm mốc chịu nhiệt có khả năng thủy phân Lignocellulose

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39202Phân lập và nghiên cứu đặc tính nấm mốc chịu nhiệt có khả năng thủy phân Lignocellulose

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39202