Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39213Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39213