Lý thuyết biểu diễn diễn ngôn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39221Lý thuyết biểu diễn diễn ngôn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39221