Xác lập cơ sở địa lý cho định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 85 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39249Xác lập cơ sở địa lý cho định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 85 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39249