Nghiên cứu khả năng gia tăng độ phồng nở của khoáng Talc trên hệ lớp phủ chống cháy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39312Nghiên cứu khả năng gia tăng độ phồng nở của khoáng Talc trên hệ lớp phủ chống cháy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39312