Nghiên cứu tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm Tag cho tiếng Việt : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39321Nghiên cứu tích hợp thành phần ngữ nghĩa vào văn phạm Tag cho tiếng Việt : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39321