Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Địa lý học: 60 31 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39339Nghiên cứu phát triển du lịch làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Địa lý học: 60 31 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39339