Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp cho công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Quản lý đất đai: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39369Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp cho công tác giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Quản lý đất đai: 60 85 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39369