Giải số phương trình vi phân đại số bằng phương pháp đa bước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39377Giải số phương trình vi phân đại số bằng phương pháp đa bước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39377