Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất ở Lào

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39410Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất ở Lào

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39410