Ứng dụng chuỗi Fourier trong phương trình truyền nhiệt và truyền sóng : Luận văn Thạc sĩ Toán học: 60 46 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39416Ứng dụng chuỗi Fourier trong phương trình truyền nhiệt và truyền sóng : Luận văn Thạc sĩ Toán học: 60 46 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39416