Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế - xã hội lưu vực sông Bến Hải - Thạch Hãn trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Luận văn ThS. Thủy văn học: 60 44 02 24

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39421Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế - xã hội lưu vực sông Bến Hải - Thạch Hãn trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Luận văn ThS. Thủy văn học: 60 44 02 24

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39421