Nghiên cứu phương pháp thành lập bản đồ địa chính ở khu vực miền núi với sự tham gia của cộng đồng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39487Nghiên cứu phương pháp thành lập bản đồ địa chính ở khu vực miền núi với sự tham gia của cộng đồng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39487