Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39565Nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39565