Phân lập và tuyển chọn một số chủng Clostridium sp. kị khí ưa ấm có khả năng sinh hydro từ phân gia súc tại Miền Bắc Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39574Phân lập và tuyển chọn một số chủng Clostridium sp. kị khí ưa ấm có khả năng sinh hydro từ phân gia súc tại Miền Bắc Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39574