Biến đổi tích phân fourier trong các không gian Schwartz L1(Rn) và L2(Rn) và ứng dụng : Luận văn ThS. Toán học giải tích: 60 46 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39586Biến đổi tích phân fourier trong các không gian Schwartz L1(Rn) và L2(Rn) và ứng dụng : Luận văn ThS. Toán học giải tích: 60 46 01 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39586