Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác N-C-TiO2/AC và ứng dụng trong xử lý chất hữu cơ ô nhiễm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39670Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác N-C-TiO2/AC và ứng dụng trong xử lý chất hữu cơ ô nhiễm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39670