Nghiên cứu chế tạo Biodiezel từ dầu Jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39744Nghiên cứu chế tạo Biodiezel từ dầu Jatropha có chỉ số axit tự do cao trên xúc tác đa oxit kim loại

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39744