Xác định đồng vị kẽm trong mẫu sinh hóa bằng phương pháp khối phổ cao tàn cảm ứng Plasma

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39758Xác định đồng vị kẽm trong mẫu sinh hóa bằng phương pháp khối phổ cao tàn cảm ứng Plasma

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39758