Les écueils culturels dans la traduction Une application à la traduction Français - VietNamien = Những khó khăn về mặt văn hóa trong dịch thuật - Giải pháp dùng cho biên dịch Pháp - Việt. Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 62 22 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39816Les écueils culturels dans la traduction Une application à la traduction Français - VietNamien = Những khó khăn về mặt văn hóa trong dịch thuật - Giải pháp dùng cho biên dịch Pháp - Việt. Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 62 22 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39816