An investigation into morphopogical and syntactic features in electronic device advertisements in English (with reference to Vietnamese) = Nghiên cứu đặc điểm hình thái và cú pháp trong quảng cáo các thiết bị điện tử bằng tiếng Anh (có sự so sánh với quản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40099An investigation into morphopogical and syntactic features in electronic device advertisements in English (with reference to Vietnamese) = Nghiên cứu đặc điểm hình thái và cú pháp trong quảng cáo các thiết bị điện tử bằng tiếng Anh (có sự so sánh với quản

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40099