A study of grammatical and lexical cohesive devices in some written discourses from the course book English for chemistry" = nghiên cứu phương tiện liên kết ngữ pháp và từ vựng thông qua một số văn bản trong giáo trình "Tiếng Anh chuyên ngành Hóa học". M.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40114A study of grammatical and lexical cohesive devices in some written discourses from the course book English for chemistry" = nghiên cứu phương tiện liên kết ngữ pháp và từ vựng thông qua một số văn bản trong giáo trình "Tiếng Anh chuyên ngành Hóa học". M.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40114