A Study of Using Authentic Supplementary Tasks In Teaching Speaking To 10 Grade Students At Doan Thuong Upper-Secondary School, Hai Duong Province = Nghiên Cứu Việc Sử Dụng Nhiệm Vụ Bổ Trợ Xác Thực Để Dạy Kỹ Năng Nói Cho Học Sinh Lớp 10 Trường THPT Đoàn T

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40179A Study of Using Authentic Supplementary Tasks In Teaching Speaking To 10 Grade Students At Doan Thuong Upper-Secondary School, Hai Duong Province = Nghiên Cứu Việc Sử Dụng Nhiệm Vụ Bổ Trợ Xác Thực Để Dạy Kỹ Năng Nói Cho Học Sinh Lớp 10 Trường THPT Đoàn T

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40179