Moyens d'expression de la causalité en français (sur le corpus du quotidien le monde") = Phương tiện biểu đạt mối quan hệ nhân-quả trong tiếng Pháp (Trên ngữ liệu nhật báo Le Monde). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 20"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40202Moyens d'expression de la causalité en français (sur le corpus du quotidien le monde") = Phương tiện biểu đạt mối quan hệ nhân-quả trong tiếng Pháp (Trên ngữ liệu nhật báo Le Monde). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 20"

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40202