Étude contrastive des phrases négatives en francais et en vietnamien au point de vue syntaxico-sémantique = Nghiên cứu đối chiếu câu phủ định tiếng Pháp và tiếng Việt trên bình diện cú pháp - ngữ nghĩa. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40206Étude contrastive des phrases négatives en francais et en vietnamien au point de vue syntaxico-sémantique = Nghiên cứu đối chiếu câu phủ định tiếng Pháp và tiếng Việt trên bình diện cú pháp - ngữ nghĩa. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40206