The syntactic and lexical features of English and Vietnamese newspaper headlines: a contrastive analysis = Phân tích đối chiếu các đặc điểm cú pháp và từ vựng của các tiêu đề bài báo tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis English Linguistics

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40289The syntactic and lexical features of English and Vietnamese newspaper headlines: a contrastive analysis = Phân tích đối chiếu các đặc điểm cú pháp và từ vựng của các tiêu đề bài báo tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis English Linguistics

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40289