Semantic and syntactic problems in using relative clauses in English of Yendinh High school students = Những vấn đề về ngữ nghĩa và cú pháp trong sử dụng mệnh đề quan hệ tiếng Anh của học sinh trường Yên Định. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40292Semantic and syntactic problems in using relative clauses in English of Yendinh High school students = Những vấn đề về ngữ nghĩa và cú pháp trong sử dụng mệnh đề quan hệ tiếng Anh của học sinh trường Yên Định. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40292