СЛОВА-НАЗВАНИЯ РУССКОЙ И ВЬЕТНАМСКОЙ ОДЕЖДЫ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ = Những từ chỉ y phục của người Nga và người Việt xét từ góc độ đối chiếu. Диссертация: 62 22 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40341СЛОВА-НАЗВАНИЯ РУССКОЙ И ВЬЕТНАМСКОЙ ОДЕЖДЫ В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ = Những từ chỉ y phục của người Nga và người Việt xét từ góc độ đối chiếu. Диссертация: 62 22 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40341