An investigation into the effectiveness of communicative tasks in speaking classes for navigational students at Duyen Hai Vocational College = Nghiên cứu tính hiệu quả của nhiệm vụ giao tiếp trong lớp học kỹ năng nói cho sinh viên ngành Điều khiển Tàu biển, trường Cao đẳng nghề Duyên Hải. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40919An investigation into the effectiveness of communicative tasks in speaking classes for navigational students at Duyen Hai Vocational College = Nghiên cứu tính hiệu quả của nhiệm vụ giao tiếp trong lớp học kỹ năng nói cho sinh viên ngành Điều khiển Tàu biển, trường Cao đẳng nghề Duyên Hải. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40919