A study on students’ attitudes towards doing English presentations at Department of Accounting at Quang Ninh University of Industry. = Nghiên cứu thái độ của sinh viên khoa kế toán trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh với hoạt động thuyết trình Tiếng Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41256A study on students’ attitudes towards doing English presentations at Department of Accounting at Quang Ninh University of Industry. = Nghiên cứu thái độ của sinh viên khoa kế toán trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh với hoạt động thuyết trình Tiếng Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41256