Applying Note-taking strategies to develop high school students’ listening skill – A quasi-experimental Research at Van Xuan – Hoai Duc high school = Áp dụng các chiến lược ghi chép để phát triển kĩ năng nghe cho học sinh trung học phổ thông – Nghiên cứu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41271Applying Note-taking strategies to develop high school students’ listening skill – A quasi-experimental Research at Van Xuan – Hoai Duc high school = Áp dụng các chiến lược ghi chép để phát triển kĩ năng nghe cho học sinh trung học phổ thông – Nghiên cứu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41271