Khôi phục ảnh siêu âm cắt lớp sử dụng DBIM hỗ trợ bởi quyết định ngưỡng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41561Khôi phục ảnh siêu âm cắt lớp sử dụng DBIM hỗ trợ bởi quyết định ngưỡng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41561