Nâng cao chất lượng hệ thống tích hợp INS/GPS sử dụng bộ lọc kalman

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41591Nâng cao chất lượng hệ thống tích hợp INS/GPS sử dụng bộ lọc kalman

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41591