Nâng cao hiệu năng mạng adhoc đa chặng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41592Nâng cao hiệu năng mạng adhoc đa chặng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41592