Mô phỏng vùng phủ sóng di động cho vùng ngoại thành dùng Wireless Insite

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41611Mô phỏng vùng phủ sóng di động cho vùng ngoại thành dùng Wireless Insite

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41611