Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Chấn Hưng, người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy
dc.date.accessioned2017-05-17T08:00:41Z-
dc.date.available2017-05-17T08:00:41Z-
dc.date.issued2009
dc.identifier.degreecodeV_L0_02251
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41761-
dc.description.abstract72 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
dc.description.abstractTrình bày tổng quan về công nghệ OPC và kiến trúc mạng điểu khiển. Giới thiệu về hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng: mô hình dự phòng, dự phòng nóng cải thiện độ tin cậy, cấp độ dự phòng, dự phòng cải thiện tính sẵn sàng, và cơ chế dự phòng n (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHCN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Full)
dc.subjectCông nghệ OPC
dc.subjectCông nghệ thông tin
dc.subjectDữ liệu
dc.subjectMạng máy tính
dc.titleXây dựng hệ thống thu nhập dữ liệu, giám sát và điều khiển qua mạng trên cơ sở công nghệ OPC : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
dc.typeThesis
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_02251_Kem_theo.rar
  • Size : 3,29 MB

  • Format : Unknown

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Chấn Hưng, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:00:41Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:00:41Z-
  dc.date.issued2009
  dc.identifier.degreecodeV_L0_02251
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41761-
  dc.description.abstract72 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Truyền dữ liệu và mạng máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
  dc.description.abstractTrình bày tổng quan về công nghệ OPC và kiến trúc mạng điểu khiển. Giới thiệu về hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng: mô hình dự phòng, dự phòng nóng cải thiện độ tin cậy, cấp độ dự phòng, dự phòng cải thiện tính sẵn sàng, và cơ chế dự phòng n (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHCN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính (Full)
  dc.subjectCông nghệ OPC
  dc.subjectCông nghệ thông tin
  dc.subjectDữ liệu
  dc.subjectMạng máy tính
  dc.titleXây dựng hệ thống thu nhập dữ liệu, giám sát và điều khiển qua mạng trên cơ sở công nghệ OPC : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_02251_Kem_theo.rar
  • Size : 3,29 MB

  • Format : Unknown

  • View : 
  • Download :