Nghiên cứu về đảm bảo chất lượng dịch vụ cho mạng LAN không dây : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41772Nghiên cứu về đảm bảo chất lượng dịch vụ cho mạng LAN không dây : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41772