Modelling and simulation of the capacitive acceleration sensor : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông : 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41816Modelling and simulation of the capacitive acceleration sensor : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông : 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41816