Hệ MiMo và Mimo V-Blast OFDM : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41820Hệ MiMo và Mimo V-Blast OFDM : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41820