Sử dụng phổ tần số tối ưu trên đường dây thuê bao số : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41842Sử dụng phổ tần số tối ưu trên đường dây thuê bao số : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41842