Kết hợp điều khiển công suất và phân phối Bít trong hệ xDSL đa người dùng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41850Kết hợp điều khiển công suất và phân phối Bít trong hệ xDSL đa người dùng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41850