MANET - định tuyến dựa trên tiên đoán vị trí : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41860MANET - định tuyến dựa trên tiên đoán vị trí : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41860