Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorVũ, Mạnh Cường
dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:04Z-
dc.date.available2017-05-17T08:01:04Z-
dc.date.issued2006
dc.identifier.degreecodeV_L0_00849
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41860-
dc.description.abstract90 tr. + Đĩa mềm
dc.description.abstractGiới thiệu mạng giao thức định tuyến MANET và bài toán định tuyến trong mạng. Trình bày về các giao thức định tuyến trong mạng MANET, phân loại các giao thức, mô tả chi tiết một số giao thức tiêu biểu và so sánh giữa các giao thức. Mô phỏng MANET bằng bộ m (...)
dc.description.abstractLuận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHCN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
dc.subjectGiao thức định tuyến
dc.subjectMạng di động
dc.subjectTiên đoán
dc.subjectViễn thông
dc.titleMANET - định tuyến dựa trên tiên đoán vị trí : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
dc.typeThesis
Appears in Collections:UET - Master Theses


There are no files associated with this item.
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorVũ, Mạnh Cường
dc.date.accessioned2017-05-17T08:01:04Z-
dc.date.available2017-05-17T08:01:04Z-
dc.date.issued2006
dc.identifier.degreecodeV_L0_00849
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41860-
dc.description.abstract90 tr. + Đĩa mềm
dc.description.abstractGiới thiệu mạng giao thức định tuyến MANET và bài toán định tuyến trong mạng. Trình bày về các giao thức định tuyến trong mạng MANET, phân loại các giao thức, mô tả chi tiết một số giao thức tiêu biểu và so sánh giữa các giao thức. Mô phỏng MANET bằng bộ m (...)
dc.description.abstractLuận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHCN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc (Full)
dc.subjectGiao thức định tuyến
dc.subjectMạng di động
dc.subjectTiên đoán
dc.subjectViễn thông
dc.titleMANET - định tuyến dựa trên tiên đoán vị trí : Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
dc.typeThesis
Appears in Collections:UET - Master Theses


There are no files associated with this item.